معرفی مرکز تماس سفارشات تلفنی
شرکت کارگزاری توسعه فردا با توجه به ضرورت توسعه خدمات کارگزاری وترجیح مشتریان به ارائه سفارشهاي غیرحضوری و رعایت عدالت و اولویت بخشی در معاملات سهام و با توجه به دستورالعمل استفاده از مرکز تماس کارگزاري (مصوب 31/02/1390 هیأت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار) فعالیت مرکز تماس سفارشات تلفنی خود را با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار درسال 1392 ، آغاز نمود.
موضوع فعالیت این بخش از شرکت عبارت از دریافت سفارشات تلفنی مشتری به منظور خرید وفروش اوراق بهادار وکالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس با استفاده از مرکز تماس کارگزاری (کال سنتر) می باشد.

تلفن مستقیم مرکز تماس : 81021310

heading