• تکمیل فرم مشخصات اشخاص حقوقی
  • نامه معرفی نماینده جهت انجام امور مربوط به خرید و فروش سهام
  • تکمیل فرم توافقنامه خرید و فروش الکنرونیکی و پیام
  • آگهی تاسیس شرکت
  • آگهی تغییرات شرکت
  • اساسنامه شرکت
  • شناسنامه(به همراه صفحه توضیحات) و کارت ملی(جدید یا رسید دریافتی کارت ملی) تمام اعضای هیئت مدیره
  • شناسنامه و کارت ملی نماینده شرکت

لطفا تمام محل های مشخص شده در فرم مشخصات مشتریان حقوقی امضا و ممهور به مهر شرکت گردد.

لطفا تمامی موارد زیر را رعایت فرمایید :

  • در هیچکدام از فرم ها به هیچ عنوان تاریخ درج نگردد
  • در محل های مشخص شده امضا و اثرانگشت فراموش نشود
  • موارد ستاره دار خوانا و بدون خط خوردگی و لاک غلط گیر تکمیل گردد

heading